• CODEX AGGRO UNION

  Aggro Union strävar efter att vara en guild där alla medlemmar kan göra sina röster hörda och där rättvisa och generositet är honörsord. För att det skall lyckas så krävs ett visst mått av organisation och vissa förhållningsregler. Den här sidan innehåller information om sådana saker. Det är viktig information som alla medlemar i AU skall känna till.

  Aggro Unions organisation

  Aggro Union strävar efter att ha en så platt organisation som möjligt för att inte skapa onödiga och svåradministrerade klyftor mellan medlemmar. Guilden har därför endast följande ranger:

  • Guild Master
   Ledare för guilden. 
  • Officer
   Medlemmar som tillsammans med Guild Mastern administrerar och leder guilden.
  • Member
   En fullvärdig medlem i guilden. Denna rang uppnår man genom att uppfylla vissa enkla krav som finns beskrivna nedan.
  • Initiate
   Den rang som man tilldelas när man först antas till guilden och  innehar tills man uppfyller kraven för att bli Member.
  • Alt
   En speciell rang som tilldelas så kallade alt karaktärer, dvs karaktärer som tillhör spelare som redan har en annan karaktär som medlem i guilden.

  Rekrytering

  Ansökningar om medlemskap till Aggro Union görs via guildens forum. Där kan du se vilka klasser som guilden för närvarande söker samt instruktioner för hur du skriver en ansökan. När någon av guildens officerare har läst din ansökan meddelas detta på forumet. Efter detta tar det upp till 3 dagar innan din ansökan har behandlats. Nar din ansökan är färdigbehandlad så postas svaret på forumet och vi kontaktar även alla ansökande "in-game" för att meddela resultatet. 

  När man blir antagen till guilden så tilldelas man rangen "Initiate" och är först provmedlem i en månad. Provmånaden är till för att säkerställa att nyantagna passar in i guilden. Efter provmånadens slut så sker en utvärdering och man blir därefter medlem ("Member") i guilden om allt har gått bra samt att man uppfyller övriga krav för att bli "Member". 

  Klättra i rangerna

  För att avancera till rangen Member krävs att man:

  1. har varit medlem i guilden minst en månad
  2. har registrerat sig på guildens forum och aktivt läser det
  3. har laddat upp sin karaktärsinfo till RPGO vilket guilden använder som administrationsverktyg. Instruktioner om hur du laddar upp din karaktärsinfo kan du finna här på forumet.

  Eftersom AU strävar efter en platt organisation så finns inga ranger att avancera till efter Member. Officerare tillsätts endast vid behov av Guild Mastern i samråd med övriga Officerare. För att bli påtänkt som officerare så måste man ha varit medlem i guilden en längre tid, spelat aktivt samt visat ett engagemang utöver det vanliga.

  Uteslutning

  Att bli utesluten från Aggro Union är inte vanligt men kan ibland inträffa p.g.a att man missköter sig. Innan man blir utesluten så varnas man, normalt sett flera gånger, och uppmanas att förändra det beteende som orsakade varningen. Om man trots detta inte ändrar sitt beteende så blir man utesluten. Beslutet om uteslutning tas av minst 3 officerare i samråd. Exempel på uppträdande som kan orsaka uteslutning på dett sätt är chat spam, TS spam eller annat beteende som är störande för andra medlemmar.

  I extrema fall, då någon missköter sig så grovt att det inverkar omedelbart menligt på guilden kan en medlem utan dröjsmål uteslutas av en officer. Ärendet skall därefter tas upp till behandling i officerskåren. Om det visar sig att uteslutningen är felaktig kan medlemen erbjudas att åter bli medlem i guilden. Exempel på beteende som kan leda till omedelbar uteslutning är oärlighet gentemot spelare, guildmedlemmar såväl som andra, samt uttryck för rasistiska, sexistiska eller andra djupt kränkade och/eller fördomsfulla åsikter.

  Altar

  Många guilder tillåter inte alt karaktärer eller skapar speciella alt guilder. AU ser däremot ingen anledning till att  INTE tillåta altar. Tvärtom anser vi att det underlättar gruppkomposition och kommunikation mellan guildmedlemmar om altar är tillåtna. Om t.ex en raid annonseras i guildchaten så är det enkelt för någon som är intresserad av att deltaga att byta till en lämplig karaktär för att vara med på raiden. Om däremot altar inte skulle vara tillåtna skulle det vara svårt, eftersom den informationen inte skulle gå fram.  

  Förtur till epic föremål

  När en guild börjar spela instanser som MC, Onyxia och BWL så är det vanligt att Main Tank (MT) får förtur till epic förmål som lootas, i syfte att göra MT'n, och däremed hela raiden, starkare. MT har förvisso en viktig roll i en raid och en raid KAN tjäna på att supergeara henne/honom, men det sker inte problemfritt. I AU har vi därför valt att inte göra det av bl.a följande skäl:

  1. Det är orättvist mot de andra warriors som också deltar i raiderna. AU strävar efter roligt och rättvist spelande för alla, vilket är svårförenligt med att ge vissa förtur till epic föremål.
  2. Man blir beroende av en MT. Om den som fått förtur inte kan spela så har hela poängen försvunnit eftersom det inte kommer raiden/guilden till godo.
  3. Man lägger alla ägg i samma korg. Om den som är MT av någon anledning måste sluta spela, spela mindre eller tröttnar på guilden så har, återigen, övningen varit meningslös.

  DKP system, Guildbank, Raidinvite system

  AU har ett flertal system som används för att rättvist fördela resurser, epicföremål och raidplatser.

  • DKP systemet som används för att fördela de epicföremål som vi får under raider. Systemet finns beskrivet här.
  • Guildbanken, där resurser som t.ex dark iron ore samlas in och kan plockas ut av guildmedlemmar kostnadsfritt. Guildbanken finns beskriven på forumet. Du måste vara registrerad medlem för att kunna läsa om guildbanken.
  • Raidinvite systemet som fördelar raidplatser på ett rättvist sätt om fler deltagare än det finns platser i raiden skulle vara intresserade.

  Discord

  Guilden använder sig av Discord för att kommunicera med varandra under raider och vanligt spel. Klienten till Discord kan laddas ner gratis på discord.com. Addressen till guildens Discord server finner man på förstasidan.

  Saker att tänka på

  Var positiv! Ingen gillar en gnällspik som drar ner humöret på folk i sin omgivning.

  Var generös! Ingen gillar en girigbuk som roffar åt sig.

  Var hjälpsam! Det man sår får man skörda. Nästa gång kan det vara du som behöver hjälp med något.

  Spamma inte guildchatten! Vi är över 100 medlemmar och guildchatten blir snabbt oläsbar om man inte håller igen lite.

  Lär inte en lvl60 spelare att spela sin karaktär! Vid level 60 så har man tillbringat ganska lång tid med  sin karaktär och känner då till de färdigheter den har ganska bra.  Tips och råd är alltid välkomna men utgå från att spelaren vet vad han/hon gör.

  Skrik inte efter heals/decurse/etc i raider så fort du får något på dig! De som har ansvar för detta under raider har läget under kontroll och kommer till dig i sinom tid.